Arti Lambang

Arti Lambang

BENTUK DAN ARTI LAMBANG

INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI (IAIT) KEDIRI

Logo IAI Tribakti Kediri

1. Bentuk dan Lambang

Lingkaran berbentuk bulat dan berwarna putih di dalamnya tertera tulisan berbahasa Arab (INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI). Di dalam lingkaran lagi berwarna dasar hijau dan di tengah lingkaran terpampang gambar Ka’bah dengan kokohnya berwarna hitam dan bergaris empat kemudian dibayangi oleh peta kepulauan Indonesia berwarna putih dan sebatang pena, bulu sayap berwarna kuning, dibawahnya terdapat kurva berwarna merah dan mendasari tulisan Kediri.

2. Arti Lambang

a. Pena, bulu sayap, melambangkan keilmuan yang tinggi atau kesarjanaan.

b. Ka’bah dan peta Indonesia, melukiskan berbakti kepada Allah Swt. dan Rasulullah Saw. (Ka’bah) dan berbakti kepada bangsa dan Negara (Peta Indonesia) sesuai dengan semboyan Tribakti:

– Berbakti kepada Allah

– Berbakti kepada Rasulullah

– Berbakti kepada Negara

c. Lima warna, hijau, putih, hitam, merah dan kuning melambangkan pengamalan Pancasila (Hijau), Suci (Putih), Tabah (Hitam), Berani (Merah) dan waspada (Kuning).

d. Bentuk bulat melukiskan teguh pendirian dan iman yang kuat.

e. Empat garis pada Ka’bah, melambangkan pada pengamalan agama berhaluan salah satu madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali).

3. Arti Keseluruhan

Dengan Islam sebagai aqidahnya, Ahlussunnah sebagai haluannya serta Pancasila sebagai azasnya, Institut Agama Islam Tribakti bertujuan mencetak sarjana Muslim sejati. Sarjana yang berbakti kepada Allah, Rasulullah, bangsa dan Negara. Bertekat pula membentuk sarjana yang berkemampuan akademis dengan hati suci, tabah dan mengamalkan ajaran Islam, serta dapat hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan damai, waspada dan berani.